2. Třída: „BROUČCI“

Charakteristika třídy ,,Broučci“                    

 Brouček

Třídní učitelky: Iva Aptová, Petra Dobošová

Počet dětí: 24

Věkové složení: 2 – 4roky, heterogenní uspořádání třídy

__________________________________________________________________________

 

Pravidla třídy:

 • vytvořená pravidla (piktogramy) doplněná o doprovodná říkadla, týkající se vztahů, emocí, chování ve třídě, v umývárně, v šatně apod., si budeme neustále připomínat a snažit se je dodržovat
 • v ranním komunikativním kruhu si budeme povídat o tom, co jsme prožili a viděli, jakou máme náladu, co nás těší/ netěší, děti si budou osvojovat nová říkadla, procvičovat mluvidla, rytmizovat slova, hrát smyslové hry
 • budeme vést děti k samostatnosti, k sebeobsluze, hlavně při stolování, hygieně a oblékání
 • budeme se zaměřovat na všestranný rozvoj dětí v prostředí MŠ a v přírodě/venku na čerstvém vzduchu
 • povedeme děti ke třídění papíru, plastu a elektroodpadu

Pitný režim:

 • na třídě bude dětem k dispozici barel s čistou vodou…děti mají možnost v průběhu celého dne si samy vodu načepovat do svých pohárků

Hodnocení dětí:

 • evaluace dětí/diagnostika: každé dítě bude mít svá skripta PReDICT, který se bude týkat vzdělávacích pokroků; evaluovat budeme průběžně, nejméně však 2x ročně
 • sebehodnocení dětí: děti budeme hodnotit průběžně během celého dne, hlavně slovní pochvalou/ gestem úspěchu. Hodnocení je o vzájemné komunikaci, hodnotit budeme celý průběh činností, ne jen jednoslovně, budeme se snažit používat prvky FOHO a alternativního hodnocení DESATERO, také povedeme děti k sebehodnocení a kritickému myšlení
 • portfolio dítěte: každé dítě bude mít své desky s vlastní fotografií a jménem, bude sloužit k zakládání vlastních výtvorů, k prohlížení dětmi i jejich rodiči; rodiče mohou přispívat fotografiemi s výletů, oslav, atd.

Dopolední činnosti:

 • od 9 hodin budeme přítomny obě učitelky na třídách, činnosti budou probíhat individuálně, frontálně, skupinově, kde budou mít děti možnost výběru z nabízených aktivit + budeme se pravidelně zaměřovat na logopedickou prevenci
 • děti se budou dělit do skupin motivací, budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností

Pravidelné akce třídy:

 • tematické dny různého zaměření (viz. třídní plány), divadla, dílny s rodiči, poznávací výlety do okolí
 • rodiče budou vždy včas seznámeny s možností jejich účasti

Odpolední odpočinek:

 • v této věkové skupině budou děti odpočívat na lehátku cca od 12.00 – 14.00 hod
 • děti s menší potřebou spánku, budou vstávat po dostatečném odpočinku na lehátku a věnovat se individuální činnosti/společně s učitelkou nebo tišším individuálním hrám, ale to vše po dohodě s rodiči dětí

Pobyty venku:

 • při pobytu venku využijeme k hrám hlavně školní zahrady a později se budeme seznamovat s okolím MŠ, s místem bydliště, budeme poznávat okolní přírodu, dětská hřiště, lesní stezky, louky

Zájmové odpoledne:

 • Pondělí: ,,Hopsálek,, – zájmová činnost ve třídě zaměřená na rozvoj a zdokonalení pohybových dovedností a správný tělesný vývoj, seznamování se s různými druhy nářadí, náčiní
 • Úterý: Pokusy a bádání ,,Zvídálek,, – činnosti zaměřené na objevování, zkoumání, manipulaci různých materiálů, předmětů, pokus x omyl při zkoumání, řešení logických úkolů
 • Středa:,, Zpívánky,,hudba a hra na hudební nástroje má velký vliv na přirozený rozvoj dítěte. Dle vlastního zájmu se každý může seznámit s hudebními nástroji, naučí se a poslechne si nové písně či se naučí známé i neznámé hudební/ hudebně pohybové hry
 • Čtvrtek:,,Tvořílek,,seznámení se s novými výtvarnými technikami, tvoření a práce s různými uměleckými, pracovními materiály, utváření kladného vztahu k výtvarnému projevu, rozvoj jemné motoriky a estetického vkusu
 • Pátek: Hry, práce s knihou ,,Všeználek,,tato nabídková odpolední činnost je určena pro všechny děti na základě jejich vlastního zájmu při hraní společenských her, prohlížení literatury, účast při poslechu a vyprávění pohádek.

Spolupráce s rodiči dětí:

 • rodiče budou mít možnost jakýkoliv problém konzultovat jak s tř. učitelkami, tak s p. ředitelkou
 • budou se moci zúčastnit akcí, které pro ně s dětmi připravíme
 • v šatně na nástěnce budou viset aktuální informace pro rodiče, probíraná témata v měsíci a jejich náplň