2. Třída: „BROUČCI“

Charakteristika třídy ,,Broučci“                    

 Brouček

Třídní učitelky: Iva Aptová, Petra Čapková

Školní asistent: Petra Vondráková

Počet dětí: 25

Věkové složení: 2 – 4roky, heterogenní uspořádání třídy

__________________________________________________________________________

 

Pravidla třídy:

 • společně s dětmi si vytvoříme pravidla (piktogramy), týkající se vzájemných vztahů, chování ve třídě, v umývárně, v šatně, apod., která si budeme neustále připomínat a snažit se je dodržovat
 • ranní komunikativní kruh, kde si budeme povídat o tom, co jsme prožili a viděli, umět poznat roční období, rytmizovat slova, seznamovat se s novými říkadly, poznávat barvy a tvary, hrát smyslové hry a další…
 • budeme vést děti k samostatnosti, hlavně při stolování a hygieně, k sebeobsluze
 • budeme se zaměřovat na všeobecný rozvoj dětí, ale i na přírodu, ochranu přírody, ošetření rostlin, pokusy
 • vytvoříme si koutek přírody

Pitný režim:

 • na třídě bude dětem k dispozici barel s čistou vodou…děti mají možnost v průběhu celého dne si samy vodu načepovat do svých pohárků

Hodnocení dětí:

 • každé dítě bude mít záznamový list (portfolio), který se bude týkat vývoje každého jednotlivce, evaluovat budeme 2x ročně
 • v průběhu dne si děti budou zkoušet hodnotit samy sebe, svou činnost…

Dopolední činnosti:

 • od 9 hodin budeme přítomny obě učitelky na třídách, činnosti budou probíhat individuálně, frontálně, skupinově, kde budou mít děti možnost výběru z nabízených aktivit + budeme se pravidelně zaměřovat na logopedickou prevenci
 • děti se budou dělit do skupin motivací, budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností

Pravidelné akce třídy:

 • tematické dny různého zaměření (viz. třídní plány), divadla, solné jeskyně, poznávací výlety do okolí
 • rodiče budou vždy včas seznámeny s možností jejich účasti

Popolední odpočinek:

 • v této věkové skupině budou děti odpočívat na lehátku od 12.30 – 14.00hod
 • děti s menší potřebou spánku budou vstávat po dostatečném odpočinku na lehátku a věnovat se individuální činnosti společně s učitelkou nebo tišším individuálním hrám, ale to vše po dohodě s rodiči dětí

Pobyty venku:

 • při pobytu venku se hlavně seznámíme s okolím, budeme poznávat přírodu, dětská hřiště, budeme mít možnost chodit do ZOO, využijeme k hrám školní zahradu

Zájmové odpoledne:

 • v odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat zájmovou činnost: cvičení pro zdraví pod názvem „Buď fit“ (je zaměřeno na zdokonalení fyzické obratnosti, zdatnosti a správný tělesný růst)
 • výuku anglického jazyka
 • basket
 • Malý vědec Zvídálek

Spolupráce s rodiči dětí:

 • rodiče budou mít možnost jakýkoliv problém konzultovat jak s tř. učitelkami, tak s p. ředitelkou
 • budou se moci zúčastnit akcí, které pro ně s dětmi připravíme
 • v šatně na nástěnce budou viset aktuální informace pro rodiče, probíraná témata v měsíci a jejich náplň