Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program – Výňatek (na kompletní školní vzdělávací program lze nahlédnout u ředitelky školy nebo v každé třídě).

Od září 2015 pracujeme v naší školce podle nových vzdělávacích okruhů, které jsme zpracovali pro větší efektivnost a flexibilitu výchovně vzdělávací práce. Můžeme se tak maximálně přizpůsobit potřebám dětí, tomu co právě prožívají a maximalizovat tak možnost prožitkového učení. Těchto okruhů je šest a mají své jednotlivé bloky, které mohou učitelky volit podle aktuálních potřeb.

Školní vzdělávací program a třídní vzdělávací plán je k nahlédnutí rodičům na každé třídě.

Náš školní vzdělávací program „Pomáháme dětem růst“ probíhá podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

 • akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku,
 • umožňuje rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb
 • definuje kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet
 • využívá různých forem a metod vzdělávání

Cílem našeho vzdělávání je všestranný, harmonický rozvoj osobnosti dítěte…možnost rozvoje po stránce fyzické, psychické a sociální dle svých individuálních schopností a možností…

Děti jsou vedeny k samostatnosti, k práci ve skupině, ke spolupráci, k sebeobsluze…uplatňujeme prožitkové učení, dbáme na individuální tempo každého dítěte a na zodpovědnou přípravu dětí na školu.

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program „Pomáháme dětem růst“ pravidelně doplňujeme a obohacujeme společně se všemi pedagogy tak, aby jeho aktuální podoba odpovídala požadavkům RVP PV.

Náš program je zaměřen na celkový rozvoj předškolního dítěte.

Učitelky školy, ale i provozní personál se snaží navzájem spolupracovat a řešit společné problémy.

Naši cílem je rozdávat pohodu, radost, nabízet pestrý program pro děti i jejich rodiče, předkládat ho jako nabídku k výběru.

Zachováváme osvědčené zásady, ale doplňujeme o nové přístupy, trendy, nápady a poznatky.

Poslání naší školy:

Posláním naší mateřské školy je plynulý, nenucený přechod od hraní k učení, motivace k celoživotnímu učení, všestranný rozvoj, úzká spolupráce s rodinou, zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte…

Vzdělávací cíle:

 • rozvíjení aktivní tvořivosti dětí, důvěra ve vlastní schopnosti
 • pěstování kamarádství a dobrých mezilidských vztahů
 • vytváření kladného vztahu k přírodě
 • nabídnutí rozmanitosti estetických činností, tvořivosti, využít lidových tradic
 • úzká spolupráce s rodinou
 • rozvíjení pohybové aktivity dětí
 • rozvíjení co největší samostatnosti dětí
 • respektování individuality dětí
 • podpoření duševní pohody a psychické zdatnosti
 • podporování v dalším rozvoji poznávání a učení.

Toto jsou cíle dlouhodobé, nejdůležitější je příprava dětí do života a na zákldní školu.

 • Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme aktuální situaci a zájmu dětí. K tomuto využíváme různé formy a metody vzdělávání.
 • Podporujeme také ochranu životního prostředí, proto se naše mateřská škola zapojila do projektu „ZELENÁ ŠKOLA“.

Cílem projektu ZELENÁ ŠKOLA je:

 • ochrana životního prostředí
 • efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení

Formy a metody vzdělávání:

 • Mezi metody vzdělávání řadíme klasické výukové metody, jako jsou slovní metody, názorné a demonstrační, ale i praktické metody. Spolupráci mezi dětmi, prožitkové učení, řešení problémů považujeme za velmi důležité. Chtěli bychom také více využívat experimentování, pokusy a exkurze. Vedeme děti samostatně k řešení různých situací. Pro experimentování a pokusy postupně dokupujeme různé pomůcky a literaturu. Ve třídách se staršími dětmi, jsou vytvořeny malé koutky pro experimenty. Exkurze nejsou moc využívané, jelikož tomu brání různé bezpečnostní a hygienické předpisy. Snažíme se o sebehodnocení dětí. Starší děti vedeme k tomu, aby se samy pokusily hodnot své úspěchy, neúspěchy a snažily se navrhovat cesty ke zlepšení. Uplatňujeme také spontánní a řízené aktivity, které jsou vzájemně provázané a vyvážené.
 • V naší mateřské škole používáme individuální formy vzdělávání, které se využívají hlavně při ranním příchodu dětí, kdy ještě není třída plná dětí, a tak se učitelka může více individuálně dětem věnovat. Dále ji také využíváme hlavně při popoledním odpočinku u dětí s menší potřebou spánku a při sebemenší možnosti jejího využití.
 • Velmi užívaná forma je skupinová. Tuto formu používáme hlavně u starších dětí na pavilonu A. Snažíme se, aby se děti samy dělily do skupin při dopoledních činnostech dle svých zájmů. Děti mají tak možnosti výběru, kterou činnost zrovna budou preferovat. Připravujeme dostatečné množství aktivit, aby si děti vybraly takovou činnost, která odpovídá jejich zájmům a schopnostem. Dále frontální forma je využívaná hlavně při četbě pohádek, dramatizaci, společného cvičení, relaxaci, ale i zpěvu, cvičení atd. Ve třídě starších dětí (pavilon A) se také využívá forma výuky podporovaná digitálními pomůckami s adekvátním výukovým programem. Děti se při práci s digitálními pomůckami střídají dle stanovených pravidel. Televizní výuku využíváme velice zřídka, pouze v případě vhodných programů. I této forma vzdělávání je časově omezena dle věku a zájmů dětí.

Popis a formy vzdělání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Předškolní vzdělávání je rozloženo do 6ti  okruhů  s jednotlivými bloky, které se mohou měnit dle  momentálních potřeb dětí a paní učitelky podle toho, co zrovna děti ovlivňuje a co prožívají…

Vždy dbáme na to, aby převládala pochvala, aby se děti samy učily sebehodnocení, podporujeme samostatnost, vzájemnou toleranci, ohleduplnost, pomoc druhému, kamarádství a hlavně neodmítání druhého dítěte. Všichni kamarádíme se všemi! Nezáleží na barvě pleti, handicapu, fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti. Snažíme se o to, aby děti věděly, že se navzájem respektujeme a hlavně, že si neubližujeme. Toto se snažíme každodenně připomínat pomocí stanovených pravidel, her, vyprávění, příběhů, četbou, rozhovorem…

Spoluúčast rodičů

 • Spolupráce probíhá cestou informační, kdy se na začátku školního roku uskuteční schůzka rodičů, na které jsou rodiče informováni o provozu, organizaci, cílech a záměrech. Taktéž se uskutečňuje cestou písemnou, kdy veškeré aktuální informace mohou čerpat z nástěnek pro tyto účely a z webových stránek naší školy. Dále cestou individuální, kdy mohou řešit jednotlivé problémy dětí, úspěchy dětí, rady s třídními učitelkami, ale i s vedením mateřské školy. Delší schůzky si rodiče a pedagogové domluví předem, či řeší operativně na místě. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí a společně se domlouvají na postupu při výchově a vzdělávání. Chráníme soukromí rodiny, důvěrné informace dále nerozšiřujeme. Kromě uvedeného dále cestou setkávací, rodiče zveme na různé akce vyhlášené školou, na tématické dny, na odpolední setkání, na besídky a odpolední dílny. V neposlední řadě i cestou pomocí dotazníků, kde rodiče na konci školního roku hodnotí naši mateřskou školu svýma očima. Pro rodiče také připravujeme besedy např. o vstupu dítěte do ZŠ.

Organizace vzdělávání

vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

Škola je čtyřtřídní, třídy jsou smíšené. Děti jsou rozděleny v rozmezí 2 – 4,5 let na pavilonu B a 4,5 – 7 let. na pavilonu A. V tomto duchu jsou sestaveny třídní vzdělávací programy. Děti tak projdou po dobu docházky do mateřské školy oběma pavilony, změní prostředí, učitelky. Rozšíří se jim tak vzdělávací nabídka o kreativitu jednotlivých učitelek. Od 9 hod. do 12 hod. jsou přítomny v každé třídě souběžně dvě učitelky, tzn., na hlavní vzdělávací činnost a pobyt venku. Dětem s odkladem školní docházky vypracováváme plán pro dítě s OŠD dle doporučení specializovaného pracoviště (PPP, SPC) a konzultujeme s rodiči. Do naší mateřské školy mohou být zařazovány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se vypracovává PLPP. Pokud zjistíme u dětí nadání, konzultujeme tyto poznatky s rodiči a taktéž rodičům doporučujeme vyšetření v PPP.