Logopedická prevence

Na naší školce probíhá logopedická prevence

Logopedická prevence pomůže zkvalitnit předškolní vzdělávání v oblasti prevence vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží a tím zvýšit úroveň školní zralosti. Zaměřena bude na rozvoj komunikace ve všech oblastech – obsahová stránka řeči, vyjadřovací schopnosti, plynulost a bezchybnost řeči. Dále na oblasti s řečí úzce související, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a celkový osobnostní rozvoj dětí. Prevence je zacílena na děti s výraznější potřebou péče v jednotlivých oblastech předškolní zralosti i na podporu dětí bez výrazných vzdělávacích problémů, na jejich podnětnější a širší rozvoj. Počítá s individuálním přístupem ke každému dítěti, k jeho specifickým vzdělávacím potřebám a individuálním schopnostem a dovednostem. Zkvalitní zapojení rodičů do aktivit a činností školky v oblasti celkového řečového rozvoje dětí. Logopedická prevence je plně v kontextu se ŠVP.

Naše škola má všechny pedagogické pracovnice proškolené kurzem primární logopedické prevence. Třídy s předškolními dětmi začaly intenzivněji pracovat na řečovém a obsahovém projevu dětí, na zlepšení předčtenářských dovedností. Naše mateřská škola pořídila interaktivní tabuli, kterou mají možnost využívat všechny děti nejen k rozvoji vyjadřovacích a řečových dovedností a schopností, ale i k celkovému a všestrannému rozvoji.

Dále bychom chtěli zapojit do spolupráce rodiče formou individuální spolupráce a návštěv mateřské školy právě při řešení logopedických problémů dětí ve skupinách, případným zapůjčováním pomůcek rodičům domů. Často se jedná o pomůcky, které si rodiče nemohou dovolit,nebo se jim nevyplatí je pořizovat.