Projekt logopedicke prevence

Na naší školce bude od ledna 2016 probíhat projekt logopedické prevence

Realizace projektu pomůže zkvalitnit předškolní vzdělávání v oblasti prevence vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží a tím zvýšit úroveň školní zralosti. Zaměřen bude na rozvoj komunikace ve všech oblastech – obsahová stránka řeči, vyjadřovací schopnosti, plynulost a bezchybnost řeči. Dále na oblasti s řečí úzce související, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a celkový osobnostní rozvoj dětí. Tento projekt je zacílen na děti s výraznější potřebou péče v jednotlivých oblastech předškolní zralosti i na podporu dětí bez výrazných vzdělávacích problémů, na jejich podnětnější a širší rozvoj. Projekt počítá s individuálním přístupem ke každému dítěti, k jeho specifickým vzdělávacím potřebám a individuálním schopnostem a dovednostem. Zkvalitní zapojení rodičů do aktivit a činností školky v oblasti celkového řečového rozvoje dětí. Projekt je plně v kontextu se ŠVP.

Naše škola má dvě pedagogické pracovnice proškolené kurzem primární logopedické prevence. Letos se rozeběhly na školce dvě skupiny, které mají za cíl podpořit děti s výraznějšími problémy v řečové oblasti. Pro tento účel byl ve školce vyhrazen prostor, který je díky projektu dostatečně materiálně vybaven. Učitelky zde pracují v intenzivní spolupráci s rodiči a logopedy jednotlivých dětí.

Dále třídy s předškolními dětmi začaly intenzivněji pracovat na řečovém a obsahovém projevu dětí, na zlepšení předčtenářských dovedností. Naše mateřská škola loni pořídila interaktivní tabuli, kterou mají možnost využívat všechny děti nejen k rozvoji vyjadřovacích a řečových dovedností a schopností, ale i k celkovému a všestrannému rozvoji. Projekt řeší momentální problém, který nastal při zavádění této intenzivnější péče o naše děti. Potýkali jsme se s nedostatkem pomůcek vhodných k celkovému rozvoji řeči a logopedické prevence a z projektu pořídili program pro interaktivní tabuli, který řeší právě řečovou problematiku.

Dále bychom chtěli zapojit do spolupráce rodiče formou individuální spolupráce a návštěv mateřské školy právě při řešení logopedických problémů dětí ve skupinách, případným zapůjčováním pomůcek rodičům domů. Často se jedná o pomůcky, které si rodiče nemohou dovolit,nebo se jim nevyplatí je pořizovat. Projekt navazuje na již probíhající spolupráci s rodiči, kteří navštěvují příležitostně mateřskou školu při dopoledních činnostech a skupinách, kdy probíhá všestranný vzdělávací program a mají tak možnost vidět práci s dětmi a zapojit se do ní aktivně. Budou tedy moci též pracovat s novými pomůckami, naučí se je používat a využívat v případě jejich zapůjčení.