4. Třída: „ VČELIČKY“

VčelkaCharakteristika třídy Včeliček

 

Třídní učitelky: Anna Valentová, Petra Dobošová

Počet dětí: 28

Věkové složení: 4,5 – 7 let, heterogenní uspořádání třídy

1 dítě s odkladem školní docházky

V této třídě probíhá každodenní cílená a promyšlená předškolní příprava pro všechny předškoláky. Jde o systematický program přípravy budoucích prvňáčků, který má jasně stanovené cíle, které vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tato příprava je zaměřena na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí školních osnov. Jedná se o činnosti zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, logického uvažování, sluchového vnímání, předmatematických představ, myšlení, řeči, paměti, pozornosti, soustředění, časoprostorové a pravolevé orientace a taktéž na podporu samostatnosti, sebeobsluhy a na schopnost spolupráce s ostatními. Máme vytvořen přehled sledovaných hledisek, který je veden pro každého předškoláka jednotlivě. Během přípravy na školu respektujeme individuální schopnosti a dovednosti každého dítěte a taktéž maximálně podporujeme jeho osobní možnosti rozvoje. Příprava probíhá nenásilnou formou tak, aby děti zaujala a děti pracovaly s chutí a nadšením. Pokud shledáme významný problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, po vzájemné domluvě doporučíme odborníka. Rodiče mají možnost nahlédnout do složky „Příprava na školu“ svého dítěte.

 

Pravidla třídy:

Vytvoření pravidel, týkajících se vzájemných vztahů a chování ve třídě, v herně, v šatně, při pobytu venku. Ranní komunikativní kruh – vytvoříme si společný ranní rituál, kde si budeme povídat o naší náladě, procvičovat časové pojmy, hlásky, říkanky, vyprávění, barvy, zrakové a sluchové vnímání.

Pitný režim:

Děti budou mít na třídě barel s pitím, během dne jim bude umožněno kdykoliv se napít ze  svých hrnečků, na začátku školního roku je budeme vybízet k častějšímu pití.

Dopolední činnosti:

Hlavní činnost bude probíhat od 9 hod., přítomny budou obě učitelky, činnosti budou probíhat individuálně, frontálně a hlavně skupinově, děti budou mít možnost samy si zvolit aktivitu, na závěr je budeme vézt k sebehodnocení

Hodnocení dětí:

Děti budeme hodnotit pravidelně, umožníme dětem samostatné hodnocení, každé dítě bude mít své desky, kam si bude ukládat pravidelně pracovní listy, výkresy. Každé dítě bude mít záznamový list, který se bude týkat jeho vývoje a pokroků.

Pravidelné akce třídy:

Budeme využívat tělocvičnu v ZŠ A .České, při příznivém počasí školní hřiště.

2x měsíčně budeme s dětmi pracovat s keramickou hlínou v keramické dílně.

Nadále budeme spolupracovat s CK Trysk a jezdit pravidelně na výlety do blízkého okolí.

3 x do roka uspořádáme pro děti a rodiče odpolední dílnu, akce pro rodiče na školní zahradě.

Dětem nabídneme výuku angličtiny, odpolední zájmovou činnost Sporťáček.

Popolední odpočinek:

Odpolední odpočinek se odvíjí od individuálních potřeb dětí, od 13.15 hod., mají děti možnost pracovat a hrát si  v klidových činnostech, individuálně pracovat s učitelkou

Pobyt venku:

Při pobytu venku se budeme seznamovat s blízkým okolím, budeme poznávat přírodu, máme možnost navštěvovat celoročně blízkou ZOO, sportovní hřiště ZŠ A.České a také školní zahradu.

Spolupráce s rodiči:

3 x do roka uspořádáme odpolední dílnu pro děti a rodiče získají informace na nástěnkách v šatně, na chodbě u vstupních dveří, na webových stránkách školy. Rodiče budou mít možnost řešit problém kdykoliv s tř. učitelkou, po domluvě s ředitelkou

Spolupráce se ZŠ:

keramika v ZŠ

-cvičení v tělocvičně

Spolupráce s MŠ:

Nadále budeme spolupracovat s blízkou MŠ Pomněnka, kdy se budeme vzájemně navštěvovat, hrát si, soutěžit…

 

Spolupráce s Městskou policií:

– účastníme se besedy s policií

– budeme plnit různé úkoly, které nám policie přichystá

– budeme se účastnit různých akcí pořádaných městskou policií

Spolupráce s knihovnou Krásné Březno:

– budeme pravidelně navštěvovat knihovnu

– budeme si zapůjčovat knihy dle vlastní volby či tematicky zaměřené

Odpolední zájmová činnost:

  • angličtina
  • basket
  • malý vědec Zvídálek
  • cvičení