4. Třída: „ VČELIČKY“

VčelkaCharakteristika třídy Včeliček

 Třídní učitelky: Anežka Lenková, Jana Vítová, DiS.

Školní asistent: Edita Hladíková

Počet dětí: 28

Věkové složení: 4,5 – 7 let, heterogenní uspořádání třídy

Pravidla třídy:

· V průběhu září si společně s dětmi vytvoříme pravidla, která se budou týkat vzájemných vztahů, chování ve třídě a při pobytu venku. Tato pravidla si budeme neustále připomínat a dodržovat po celý školní rok.

· Pravidla třídy jsou výtvarně zpracovaná, umístěná nasíti pro okamžité používání a zrakové vnímání dětí. Jedná o 4 základních pravidla: Snažíme se být kamarádi, Navzájem si nasloucháme, Udržujeme pořádek, Pečujeme o své zdraví a několik provozních: srdíčkové, herničkové, stolečkové, umývárkové, šatničkové, vycházkové a pravidlo pěti.

· S pravidly si děti hrají, skládají je, kreslí, atd.

· Třída je rozdělena do 10 koutků (Sporťáček, Domácnost, Digitálek, Knihovníček,

Hudebníček, Stavebníček, Dopravníček, Chytráček, Zvídálek, Výtvarníček).

Třídní vzdělávací program:

· Budeme pracovat dle šesti témat z TVP: Identita, Společenství, Příroda, Věda a technika, Zdraví, Zvyky a tradice. Z těchto témat si vytváříme plány dle dané situace, aktuální potřeby, událostí atd. Témata nejsou vázána na jednotlivé měsíce.

· Do vzdělávání budeme co nejvíce zařazovat učení prožitkem a situační učení.

· Povedeme děti k všeobecné samostatnosti a sebeobsluze.

· Děti budou mít možnost samostatného rozhodování a výběru činností.

· Při činnostech využíváme nejvíce skupinových forem. Individuální a frontální formy budeme využívat dle dané situace.

· Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí v rámci kognitivního, emocionálního, tělesného a sociálního vývoje.

· Zaměříme se na individuální přístup k dětem v rámci jejich zrání. Dětem se budeme snažit věnovat v ranních a odpoledních činnostech i při společné činnosti.

Pitný režim:

· Na třídě je dětem k dispozici barel s pitnou vodou nebo čajem. Děti v průběhu celého dne chodí pít v rámci sebeobsluhy.

· Dětem budeme po celý den pitný režim připomínat.

· Pitný režim bude i při pobytu venku v teplých měsících.

Evaluace dětí / diagnostika:

Každé dítě bude mít záznamový list, který se bude týkat vzdělávacích pokroků čí školní zralosti. Evaluovat budeme během celého roku, minimálně 2x ročně. Děti budeme sledovat a poznávat jejich individualitu a vývoj.

Sebehodnocení dětí:

Dopolední činnosti se budou ukončovat sebehodnocením dětí, které budeme podporovat a rozvíjet po celý školní rok, děti zkusí vlastní kritiku či pochvalu dané činnosti (co se podařilo,

nepodařilo…), celkové zhodnocení dopoledních činností ve skupinách. Dále se děti budou hodnotit i v průběhu celého dne.

Snažíme se s dětmi hodnotit činnosti pomocí prvků FOHO a DESATERO formativního hodnocení.

Portfolio dítěte:

Každé dítě bude mít své dané místo k zakládání výtvarné práce (výtvarné portfolio), pracovních listů…označené svou fotografií, vše si budou děti zakládat samy.

Dopolední činnosti:

· V ranním komunikativním kruhu se přivítáme, procvičíme dny v týdnu, měsíce, roční období ,povídáme si k tématu, zaměříme se na logoprevenci, rozvoj motoriky mluvidel a dechová cvičení.

· Jednoduchým způsobem procvičíme jednotlivé hlásky – rytmizace na Orffovy nástroje, hra na tělo, hádej první a poslední hlásku… Bude zde prostor pro vyprávění dětmi, řešení aktuálních problémů, uvedení do daného tématu dne, zařadíme krátké zdravotní cviky, pohybovou hru, snažíme se nezařazovat hry soutěživé.

· Budeme přiměřenou formou využívat digitální pomůcky a hračky, které vedou k rozvoji práce s digitální technologií.

· Děti se budou dělit do skupin motivací (písničkou, básničkou, hádankou…), budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností.

· Děti se ve skupinkách prostřídají v průběhu celého týdne tak, aby měly všechny možnost, vyzkoušet si veškeré nabízené činnosti.

· Dané činnosti se mohou v průběhu týdne z menší části obměňovat.

Dopolední rozšířená nabídka:

· Cvičení v tělocvičně na Základní škole A. České.

Odpolední rozšířená nabídka:

· Cviční – HOPSÁLEK

· Pokusy a bádání – ZVÍDÁLEK

· Zpívání – ZPÍVÁNKY

· Tvoření – TVOŘÍLEK

· Hry a práce s knihou – VŠEZNÁLEK

Pravidelné akce třídy:

· Dětem budeme nabízet tematické dny různého zaměření, divadla, výlety do okolí, dílničky pro rodiče, akce pro rodiče na školní zahradě.

· Rodiče vždy včas upozorníme o možnosti jejich účasti, akce jsou dobrovolné.

Odpolední odpočinek:

· Děti odpočívají na lehátku asi od 12. 15 do 14. 15 hodin.

· Děti s menší potřebou odpočinku budou mít možnost klidových a individuálních činností na třídě.

Pobyt venku:

· Budeme se seznamovat s okolím mateřské školy, s naším městem.

· Budeme poznávat přírodu.

· Budeme využívat školní zahradu.

SPOLUPRÁCE:

Spolupráce s rodiči:

· Rodiče budou mít možnost konzultace s třídní učitelkou, po domluvě s ředitelkou MŠ.

· Budou mít možnost zúčastňovat se akcí třídy (odpolední dílničky) i školky.

· V šatně budou na nástěnce aktuální informace, pozvánky.

· Informace pro rodiče budou také na webových stránkách MŠ.

Spolupráce se ZŠ:

· Cvičení v tělocvičně pro předškoláky.

· Předškolní děti navštíví školu – Škola na nečisto a podobné akce

Ostatní spolupráce:

· Městská policie – programy pro předškoláky.

· Hasiči – účast na akcích, zajištění pálení čarodějnic.