3. Třída: „KOŤÁTKA“

KočičkaCharakteristika třídy „Koťátka“

 

Třídní učitelky: Mgr. Květoslava Lenková, Zdena Brožová, Hedvika Martincová

Počet dětí: 28

Věkové složení: 4 – 7let, heterogenní uspořádání třídy

2 děti s odkladem školní docházky

1 dítě se zdravotním omezením

_____________________________________________________________________

V této třídě probíhá každodenní cílená a promyšlená předškolní příprava pro všechny předškoláky. Jde o systematický program přípravy budoucích prvňáčků, který má jasně stanovené cíle, které vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tato příprava je zaměřena na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí školních osnov. Jedná se o činnosti zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, logického uvažování, sluchového vnímání, předmatematických představ, myšlení, řeči, paměti, pozornosti, soustředění, časoprostorové a pravolevé orientace a taktéž na podporu samostatnosti, sebeobsluhy a na schopnost spolupráce s ostatními. Máme vytvořen přehled sledovaných hledisek, který je veden pro každého předškoláka jednotlivě. Během přípravy na školu respektujeme individuální schopnosti a dovednosti každého dítěte a taktéž maximálně podporujeme jeho osobní možnosti rozvoje. Příprava probíhá nenásilnou formou tak, aby děti zaujala a děti pracovaly s chutí a nadšením. Pokud shledáme významný problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, po vzájemné domluvě doporučíme odborníka. Rodiče mají možnost nahlédnout do složky „Příprava na školu“ svého dítěte.

 

Pravidla třídy:

 • společně s dětmi si vytvoříme pravidla, týkající se vzájemných vztahů a chování ve třídě a při pobytu venku, která si budeme neustále připomínat a dodržovat
 • tato pravidla s dětmi společně výtvarně zpracujeme a umístíme ve třídě
 • povedeme děti k všeobecné samostatnosti, k sebeobsluze
 • budeme se zaměřovat na všeobecný rozvoj dětí, individuální přístup
 • budeme pracovat dle rozpracovaných měsíčních témat v TVP
 • budeme hodně zařazovat učení prožitkem, co nejvíce budeme podnikat ,,učení“ venku, na vše si sáhneme, vše si vyzkoušíme…
 • budeme využívat možnosti navštívit různá pracoviště, navážeme ještě užší spolupráci s rodiči

Pitný režim:

 • na třídě je dětem k dispozici barel s vodou…děti mají možnost v průběhu celého dne se samy obsloužit

Hodnocení dětí :

 • každé dítě bude mít záznamový list, který se bude týkat vývoje každého jednotlivce, evaluovat budeme 2x ročně, nebo dle potřeby; postupně budeme poznávat zvláštnosti a individualitu dětí a budeme tak přizpůsobovat jednotlivé oblasti výchovně vzdělávacích činností
 • závěrem dopoledních činností si děti budou zkoušet hodnotit samy sebe, svou činnost, ostatní děti, co se nám líbilo a podařilo…
 • každé dítě bude mít své desky (portfolio), do kterých si budou zakládány výtvarné práce, pracovní listy…děti si tyto práce budou pravidelně nosit domů

Dopolední činnosti:

 • v ranním komunikativním kruhu se přivítáme, spočítáme, procvičíme dny v týdnu, měsíce, roční období,zaměříme se na rozvoj motoriky mluvidel a dechová cvičení. Jednoduchým způsobem procvičíme jednotlivé hlásky-rytmizace, hra na tělo, hádej první hlásku… Bude zde prostor pro vyprávění s dětmi, řešení aktuálních problémů, uvedení do tématu dne…
 • činnosti budou probíhat individuálně, frontálně, skupinově. Děti budou mít možnost výběru z nabízených aktivit
 • děti se budou dělit do skupin motivací, budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností
 • děti se ve skupinkách prostřídají např. během dvou dnů, aby měly vždy možnost vyzkoušet si všechno

Pravidelné akce třídy:

 • tématické dny různého zaměření (viz. třídní program), divadla ve školce, knihovna, keramika, cvičení v tělocvičně ZŠ Anežky České, poznávací výlety do okolí, školková olympiáda, besídky a dílničky pro rodiče atd.
 • rodiče budou vždy včas seznámeni s možností jejich účasti

Odpolední odpočinek:

 • v této věkové skupině děti budou odpočívat na lehátku asi od 12. 30 – 14. 00hod.
 • děti s menší potřebou spánku budou vstávat po krátkém odpočinku na lehátku a věnovat se individuální činnosti společně s učitelkou

Pobyty venku:

 • při pobytu venku se hlavně seznámíme s okolím Mš
 • budeme poznávat přírodu, vyrážet na poznávací výlety do našeho města a jeho okolí
 • využijeme možnost návštěvy hřiště ZŠ a hlavně školní zahrady, která je dostatečně vybavena

Zájmové odpoledne:

 • angličtina
 • basket
 • malý vědec Zvídálek
 • zdravotní cvičení

Spolupráce s rodiči dětí :

 • rodiče budou mít možnost jakýkoliv problém konzultovat jak s tříd. učitelkami, tak s p. ředitelkou
 • budou se moci zúčastnit akcí, odpoledních dílen, výletů
 • v šatně na nástěnce budou viset aktuální informace pro rodiče, probíraná témata měsíce, činnosti týdne…
 • spolupráce se bude týkat i kancelářských materiálů, občerstvení na školkové akce, veškerých dalších možností, které budou rodiče nabízet ke spolupráci

Spolupráce se ZŠ:

 • cvičení v tělocvičně
 •  keramika v ZŠ 

Spolupráce s Městskou policií:

 • budeme plnit různé úkoly, které nám policie přichystá – budeme pravidelně navštěvovat knihovnu
 • budeme se účastnit různých akcí pořádaných městskou policií
 • účastníme se besedy s policií

Spolupráce s knihovnou Krásné Březno:

 • budeme si zapůjčovat knihy dle vlastní volby či tematicky zaměřené

Spolupráce s MŠ:

 • I nadále budeme spolupracovat s blízkou MŠ Pomněnka, kdy se budeme vzájemně navštěvovat, hrát si, soutěžit

Comments are closed.