3. Třída: „KOŤÁTKA“

KočičkaCharakteristika třídy „Koťátka“

 

Třídní učitelky: Hedvika Martincová, Anna Valentová

Počet dětí: 28

Věkové složení: 4 – 7let, heterogenní uspořádání třídy

_____________________________________________________________________

Pravidla třídy:

· V průběhu září si společně s dětmi vytvoříme pravidla soužití v MŠ, která se budou týkat vzájemných vztahů a chování ve třídě. Pravidla budou stavebním kamenem proto, jak bychom se navzájem měli k sobě chovat, aby se nám dobře pracovalo. Tato pravidla si budeme neustále připomínat a dodržovat po celý školní rok.

· Pravidla třídy jsou výtvarně zpracovaná a umístěná na magnetická tabuli pro okamžité používání a zrakové vnímání dětí. Jedná se o 8. základních pravidel: stolečkové, umývárkové, šatničkové, vycházkové, herničkové, srdíčkové, pravidlo pěti prstů. Nově zavedené je pravidlo pro odpočinek, které bude po domluvě s rodiči platit pro děti s menší potřebou odpočinku a spánku.

· Třída je rozdělená do 10 koutků (sporťáček, domácnost, digitálek, knihovníček, hudebníček, stavebníček, dopravníček, chytráček, zvídálek, výtvarníček).

Třídní vzdělávací program:

· Budeme pracovat podle šesti integrovaných bloků z TVP: identita, společenství, příroda, věda a technika, zdraví, zvyky a tradice. Z těchto bloků si vybereme určité podtéma dle dané situace, aktuální potřeby, zájmů, schopností, dovedností a věku dětí. Témata nejsou vázány na jednotlivé měsíce.

· Do vzdělávání budeme zařazovat učení prožitkem a situační učení.

· Povedeme děti k všeobecné samostatnosti a sebeobsluze.

· Děti budou mít možnost samostatného rozhodování a výběru činností.

· Při činnostech využíváme individuálních, skupinových i frontálních forem.

· Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí v rámci kognitivního, emocionálního, tělesného a sociálního vývoje.

· Zaměříme se na individuální přístup u dětí v rámci jejich zrání. Dětem se budeme věnovat v ranních, odpoledních činnostech a při společných aktivitách.

· Budeme využívat prvky FOHO jehož základem je desatero pro učitelky MŠ.

Pitný režim:

· Na třídě je dětem k dispozici barel s pitnou vodou, kam mohou děti v průběhu celého dne chodit, pít v rámci sebeobsluhy.

· Dětem budeme po celý den pitný režim připomínat a vyzívat je k doplnění tekutin.

Evaluace dětí / diagnostika:

Každé dítě bude mít záznamový sešit, jako nástroj pro hodnocení pokroků dítěte v MŠ. Evaluovat budeme průběžně, nejdéle však 2x ročně, a to po celý školní rok. Děti budeme pozorovat a poznávat jejich individualitu a zvláštnosti. V letošním školním roce budeme pracovat s nově vytvořeným záznamovým sešitem pod názvem „PREDICT“. Tato publikace vznikla v rámci projektu „Good Start to School“ jejíchž autorkami jsou Zora Syslová, Jana Kratochvílová.

Sebehodnocení dětí:

Nadále budeme pokračovat ve formativním hodnocení, díky jemuž jsou děti vedené k sebehodnocení. Děti se orientují ve vytvořeném grafickém záznamu s třístupňovou škálou v podobě semaforu. V rámci hodnocení se snažíme poskytovat okamžitou zpětnou vazbu. Snažíme se provádět záměrné hodnocení tak, aby dítě získalo dostatek informací pro své další učení. Učíme děti různé formy sebehodnocení např.: ústní, neverbální – gesta, mimika. Zkoušíme různé techniky FOHO, které přizpůsobujeme předškolnímu vzdělávání.

Dětem umožníme sebehodnocení v průběhu celého dne v MŠ.

Portfolio dítěte:

Každé dítě bude mít své desky, které si samo výtvarně vyzdobí. Na hřbetu portfolia bude vlastní fotografie s nápisem křestního jména dítěte. Bude sloužit k zakládání vybraných prací s dopoledních i odpoledních činností. Toto portfolio bude plnit funkci výběrového NE sběrového portfolio. Děti dle vlastního uvážení vyberou, jaké práce se založí x nezaloží do portfolia. Portfolio si mohou děti kdykoliv prohlížet s kamarády, ukázat rodičům. Při ukončení předškolního vzdělávání si portfolio odnesou domu na památku ukončené jedné životní etapy.

Dopolední činnosti:

· V ranním komunikativním kruhu se přivítáme, procvičíme elementární časové pojmy (dny v týdnu, měsíce, roční období, dnes, zítra…), prostorové pojmy (vpravo, vlevo, za, vedle, mezi…), zaměříme se na logoprevenci, rozvoj motoriky mluvidel a dechová cvičení. Rozvoj slovní zásoby.

· Jednoduchým způsobem procvičíme jednotlivé hlásky – rytmizace na Orffovy nástroje, hra na tělo, hádej první a poslední hlásku… Bude zde prostor pro vyprávění dětmi, řešení aktuálních problémů, uvedení do daného tématu dne, zařadíme krátké zdravotní cviky, pohybovou hru.

· Budeme přiměřenou formou využívat digitální pomůcky a hračky, které vedou k rozvoji práce s digitální technologií.

· Děti se budou dělit do skupin s aktivizovanou vnitřní motivací pomocí (písničky, básničky, hádanky…), budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností.

· Děti se ve skupinkách prostřídají v průběhu celého týdne tak, aby měly všechny možnost, vyzkoušet si veškeré námi dané nabízené činnosti.

· Dané činnosti se mohou v průběhu týdne z menší části obměňovat.

Dopolední rozšířená nabídka:

· Cvičení v tělocvičně na Základní škole A. České.

Odpolední rozšířená nabídka:

· Pondělí – cvičení „Hopsálek“

· Úterý – pokusy a bádání „Zvídálek“

· Středa – zpívání „Zpívánky“

· Čtvrtek – tvoření „ Tvořílek“

· Pátek – hry, práce s knihou „Všeználek“

Pravidelné akce třídy:

· Dětem budeme nabízet tematické dny různého zaměření, divadla, výlety do okolí, dílničky pro rodiče, akce pro rodiče na školní zahradě.

· Rodiče vždy včas upozorníme s možností jejich účasti, akce jsou dobrovolné.

Odpolední odpočinek:

· Děti odpočívají na lehátku přibližně od 12:15 do 14:15 hodin.

· Děti s menší potřebou odpočinku a spánku budou mít možnost klidových a individuálních činností na třídě s používáním pravidla pro odpočinek.

Pobyt venku:

· Budeme se seznamovat s přilehlém okolím mateřské školy, s naším městem.

· Budeme poznávat přírodu.

· Budeme využívat školní zahradu.

Spolupráce s rodiči:

· Rodiče budou mít možnost konzultace s třídní učitelkou, po domluvě s ředitelkou MŠ.

· Budou mít možnost účasti na akcích třídy (odpolední dílničky) i školy.

· V šatně budou na nástěnce aktuální informace, pozvánky.

· Informace pro rodiče budou také na webových stránkách MŠ.

Spolupráce se ZŠ:

· Hospitace učitelek MŠ v 1. třídě ZŠ v rámci adaptace dětí.

· Cvičení v tělocvičně pro děti z pavilonu „A“.

· Vánoční akademie – vystoupení dětí prvního stupně a družiny.

· Beseda o školní zralosti a připravenosti ve spolupráci s vedením ZŠ, konanou v MŠ

· Předškolní děti navštíví základní školu „Škola nanečisto“.

Ostatní spolupráce:

· Městská policie – programy pro předškoláky.

· Hasiči – účast na akcích, zajištění pálení čarodějnic.

· Spolupráce s MŠ pomněnka – zajištění nebo účast na akcích