1. Třída: „KUŘÁTKA“

KuřátkoCharakteristika třídy „Kuřátka“

 

Třídní učitelky: Marie Kyralová, Irena Bechyňová

Chůva: Zlatuše Drozdová

Počet dětí: 22

Věkové složení: heterogenní uspořádání dětí (2-4 roky)


Pravidla třídy:

· Děti i paní učitelky na naší třídě mají jednoduchá společná pravidla.

· Děti se s nimi seznamují postupně na začátku školního roku pomocí jednoduchých piktogramů, které máme umístěné v prostorách třídy.

Třídní vzdělávací program:

· TVP je rozdělen do 6 témat. Z těchto základních témat vytváříme plány na jednotlivé měsíce. Témata se prolínají, vycházejí z aktuálních situací a podnětů.

· Využíváme učení prožitkové i situační. Snažíme se o samostatnost, možnost výběru dle zájmu

dětí.

Pitný režim:

· Na třídě je celodenně k dispozici barel s pitnou vodou.

· Naším malým dětem musíme často a pravidelně nabízet pití.

· Děti mají pití k dispozici i při pobytu venku.

Evaluace dětí:

Od nového školního 2020/2021 zavadíme záznamy o dětech do záznamových archů „Predict – nástroj pro hodnocení pokroků dítěte v MŠ“. Evaluaci provádíme průběžně během celého školního roku. U naší věkové skupiny stačí 2x za pololetí, u problémových dětí nebo u nadaných dětí průběžně dle potřeby.

Sebehodnocení dětí:

Při jednotlivých činnostech budou děti hodnoceni učitelkou slovně, menší odměnou např. obrázkem atd. a budeme zkoušet i sebehodnocení a hodnocení kamarádů. Budeme využívat také hodnocení FOHO (viz. tabulka Desatero), na třídě máme zavedeno označení pro hodnocení např. výtvarných prací (zelený smajlík X červený smajlík). Děti mají možnost si dle své volby vybrat, jakým smajlíkem se budou hodnotit.

Portfolio dítěte:

Výtvarné práce, pracovní listy atd. zakládáme do nově založených portfolií. Starší děti si mohou zakládat sami. Portfolia si děti odnesou do další třídy a domů si je odnesou po ukončení docházky v MŠ. Rodiče si můžou dle vlastního zájmu portfolia kdykoliv prohlédnout. Děti si mohou do portfolií zakládat i obrázky, fotografie z domova.

Dopolední činnosti:

· Ranní hry-děti si vybírají z různých hraček, snažíme se i o hry na něco (např. na prodavače, na lékaře…)

· Na zvukový signál-písničku děti uklidí hračky.

· Následuje komunikativní kruh, ve kterém se děti společně pozdraví, následuje procvičení jazýčka, popřání k narozeninám, k svátku, sluchová cvičení, rytmizace, nácvik básničky atd.

· Každý den si zacvičíme za doprovodu hudebních nástrojů, s načiním i bez a zahrajeme pohybovou hru.

· Následuje svačina.

· Hlavní činnosti přizpůsobujeme aktuálnímu dění, zájmu dětí.

· Děti mají možnost pracovat ve skupinách, individuálně nebo hromadně. Dvouleté děti musíme do činnosti nasměrovat, zjednodušit činnosti i čas.

Dopolední rozšířená nabídka:

· Žádná

Odpolední rozšířená nabídka:

· Pondělí: Hopsálek

· Úterý: Zvídálek

· Středa: Zpívánky

· Čtvrtek: Tvořílek

· Pátek: Všeználek

Pravidelné akce třídy:

· Veškeré akce i dění na třídě zaznamenáváme na foto, které jsou pak k nahlédnutí na nástěnce a na webových stránkách MŠ.

Odpolední odpočinek:

· Pravidelná četba, vyprávění pohádky nebo relaxační hudba před spánkem

· Odpočinek

· Nespavé děti nabídka klidových her a činností

Pobyt venku:

· Denně s dětmi pobýváme venku.

· Využíváme školní zahradu, a to i odpoledne.

· Chodíme na procházky do okolí MŠ.

· Upozorňujeme děti na nebezpečí při pobytu venku např. autonehoda, injekce.

Spolupráce s rodiči:

· Dobrovolná účast na třídních i celoškolních akcích.

· Možnost konzultace s třídní učitelkou po dohodě s paní ředitelkou.

· Rodiče zapojujeme do jednoduchých činností a úkolů.

· Individuálně dle zájmu rodičů informujeme o dění v naší třídě a o dětech.

· Rodiče dále informujeme o akcích MŠ, jídelníček atd. na nástěnkách, v šatně, na schodišti.

Informace pro rodiče budou také na webových stránkách MŠ.