1. Třída: „KUŘÁTKA“

KuřátkoCharakteristika třídy „Kuřátka“

 

Třídní učitelky: Marie Kyralová, Anežka Lenková

Chůva: Jana Burdová

Počet dětí: 25

Věkové složení: heterogenní uspořádání dětí (2-4 roky)

Pravidla třídy:

 • Děti i paní učitelky na naší třídě mají jednoduchá společná pravidla.
 • Děti se s nimi seznamují postupně na začátku školního roku pomocí jednoduchých piktogramů, které máme umístěné v prostorách třídy.
 • Piktogramy máme také vytvořené jako puzzle a hru pexeso.

Třídní vzdělávací program:

 • TVP je rozdělen do 6 témat. Z těchto základních témat vytváříme plány na jednotlivé měsíce. Témata se prolínají, vycházejí z aktuálních situací a podnětů.
 • Využíváme učení prožitkové i situační. Snažíme se o samostatnost, možnost výběru dle zájmu dětí

Pitný režim:

 • Na třídě je celodenně k dispozici barel s pitnou vodou.
 • Naším malým dětem musíme často a pravidelně nabízet pití.
 • Děti mají pití k dispozici i při pobytu venku.

Evaluace dětí:

Každé dítě má založený záznam vzdělávacích pokroků, kam 2x ročně zapisujeme určité informace o dítěti (držení tužky, barvy, řeč, viz tabulky.) Během celého školního roku zapisujeme i problémy, posuny i úspěchy dětí.

Sebehodnocení dětí:

Při jednotlivých činnostech budou děti hodnoceni učitelkou slovně, menší odměnou např. obrázkem, dobrotou atd. a budeme zkoušet i sebehodnocení a hodnocení kamarádů.

Portfolio dítěte:

Výtvarné práce, pracovní listy atd. zakládáme do desek k záznamům vz. pokroků. Děti si práce odnášejí na konci školního roku domů.

Dopolední činnosti:

 • Ranní hry-děti si vybírají z různých hraček, snažíme se i o hry na něco (např. na prodavače, na lékaře…)
 • Na zvukový signál-písničku děti uklidí hračky.
 • Následuje komunikativní kruh, ve kterém se děti společně pozdraví, následuje procvičení jazýčka, popřání k narozeninám, k svátku, sluchová cvičení, rytmizace, nácvik básničky atd.
 • Každý den si zacvičíme za doprovodu hudebních nástrojů, s načiním i bez a zahrajeme pohybovou hru.
 • Následuje svačina.
 • Hlavní činnosti přizpůsobujeme aktuálnímu dění, zájmu dětí.
 • Děti mají možnost pracovat ve skupinách, individuálně nebo hromadně. Dvouleté děti musíme do činnosti nasměrovat, zjednodušit činnosti i čas.

Dopolední rozšířená nabídka:

 • Žádná

Odpolední rozšířená nabídka:

 • Zvídálek
 • Hopsálek

Pravidelné akce třídy:

 • Každý měsíc divadelní představení, dílny pro rodiče, besídky, výlety, celoškolní akce.
 • Veškeré akce i dění na třídě zaznamenáváme na foto, které jsou pak k nahlédnutí na nástěnce a na webových stránkách MŠ.

Pobyt venku:

 • Denně s dětmi pobýváme venku.
 • Využíváme školní zahradu, a to i odpoledne.
 • Využíváme také blízké ZOO.
 • Chodíme na procházky do okolí MŠ.
 • Upozorňujeme děti na nebezpečí při pobytu venku např. injekce.

Spolupráce s rodiči:

 • Dobrovolná účast na třídních i celoškolních akcích.
 • Možnost konzultace s třídní učitelkou po dohodě s paní ředitelkou.
 • Rodiče zapojujeme do jednoduchých činností a úkolů.
 • Individuálně dle zájmu rodičů informujeme o dění v naší třídě a o dětech.
 • Rodiče dále informujeme o akcích MŠ, jídelníček atd. na nástěnkách, v šatně, na schodišti.
 • Další informace si mohou rodiče najít na webových stránkách MŠ.

 

V Ústí nad Labem 6. 9. 2018

 

Vypracovala Marie Kyralová, Anežka Lenková