Interaktivní tabule

DSCN0740DSCN0735

           

Podpůrné opatření k užívání digitálních technologií a pomůcek v Mš

Rozsah užívání digitálních technologií a pomůcek v Mš:

 • Digitální pomůcky a práce s nimi jsou dětem nabízeny učitelkou dle aktuálních potřeb při výchovně-vzdělávacím procesu a dle schopností dětí.
 • Doba užívání digitálních pomůcek je vždy jasně stanovena a kontrolována učitelkou, stejně tak i efektivní využití pomůcek a digitálního obsahu.
 • Interaktivní tabule je umístěna na dvou třídách. Ostatní třídy mají možnost ji využít během ranních a odpoledních her a dále vždy aktuálně podle potřeby po domluvě tak, aby byla přístupna celé školce stejně.
 • Jedná se o rozšíření nabídky aktivit pro děti během dne v MŠ, nikoli jednostrannou aktivitu. Jsou dodrženy všechny zásady výchovně-vzdělávacího procesu a programu podle RVP.
 • Dětem není zpřístupněn internet, učitelka pouze využívá jeho mediálního obsahu a vždy dětem předkládá ověřený materiál (videa, foto atd.)
 • Děti jsou v pro ně srozumitelné míře seznámeny s pozitivy, negativy a skrytými nebezpečími užívání internetu – především u předškolních dětí, které se již často na internetu pohybovat umí. Prevence před nástupem do školy, kdy se děti s internetem již začnou setkávat. (Obecné povědomí o facebooku a jiných ,,četovacích“ portálech, kde o sobě děti sdělují důvěrné informace a fotografie. Jaké může na děti čekat skryté nebezpečí v podobě komunikace s naprosto neznámými lidmi).

Preventivní opatření při využívání digitálních technologií a pomůcek v MŠ:

Děti jsou hravou a srozumitelnou formou na začátku školního roku seznámeny o důležitosti dodržování pravidel při práci s digitálními pomůckami:

 • U tabletu, notebooku správně sedím, nehrbím se a nohy mám opřené o zem. Dívám se na obrazovku notebooku, tabletu z dostatečné vzdálenosti (nemám nos u obrazovky).
 • S tabletem, notebookem, sedím vždy bokem, či čelem k oknu. Pokud je ve třídě přítmí, rozsvítím světlo.
 • Před interaktivní tabulí stojím pod stupínkem. Pokud přímo pracuji, stojím na vzdálenost paže (nestrkám nos k tabuli). Při dotyku na tabuli příliš netlačím, neťukám a dělám plynulé pohyby.
 • Respektuji čas, který mi paní učitelka stanovila k činnosti a dodržuji střídání ve skupině.
 • S digitálními pomůckami zacházím šetrně, netahám se o ně, nebouchám s nimi. Nejím a nepiju v jejich blízkosti.
 • Na půjčení digitálních pomůcek se vždy zeptám paní učitelky, využívám prostor pro ně určený. Paní učitelka na mě dohlíží.

—————————————————————————————————————————————-

Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, LED, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojánku.

Interaktivní tabule je v podstatě druh dotykového displeje. Může se využít v různých odvětvích lidské činnosti, například ve školní třídě na všech stupních vzdělávání, ve firemních kongresových sálech a v pracovních skupinách, při trénincích profesionálních sportovních týmů, ve studiích televizních a rozhlasových stanic a pod.

Naše mateřská škola využívá dvě interaktivní tabule. Tabule jsou využívány během běžného dne. Děti mohou využívat program kreslení a tvoření obrazců. Pracují dotykem prstu, nebo pera. Dále je využívána jakou součást vzdělávacího programu. Vytvářením interaktivních  pracovních listů zpestřujeme dětem denní činnosti, logopedické chvilky, grafomotorické chvilky, zrakově pohybovou koordinaci, prostorové vnímání a mnohé další…Máme možnost shlédnout reálná videa k tématu, fotky a obrázky všeho druhu. Tabule jsou umístěny na dvou třídách, ale i ostatní děti mají také možnost tabuli využívat a pracovat s ní…

Věříme, že interaktivní tabule nemůže nahradit lidský kontakt a přenos zkušeností, ale rozhodně může obohatit naši práci a možnosti rozvoje dětí dalšími směry, možnostmi a přinese nám nové nápady.

DSCN0738 DSCN0737