Zápis a kritéria pro přijímání dětí

Plakát E-zápis MŠ 

Plakát E-zápis MŠ AJ,RJ,VJ

Plakát E-zápis MŠ _UKR

Informace pro rodiče

Letáček zápis

Informace pro rodiče

Pokud chcete umístit dítě v naší MŠ a nespadáte do našeho obvodu č.19, můžete k zápisu, ale budete zařazeni až po umístění dětí ze spádové oblasti. Spádové obvody

Při zápisu dítěte do mateřské školy předložte:

– žádost o přijetí do MŠ (přihlášku) vyplněnou a potvrzenou lékařem

-rodný list dítěte

-svůj občanský průkaz

-doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

Kritéria – bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2021)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 20 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2021: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium „Školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2021.

Kritéria zařazování dětí do jednotlivých tříd

Děti jsou přijímány do heterogenních tříd. Na pavilonu A jsou děti ve dvou třídách rozděleny ve věku 2-4 roky a na pavilonu B jsou děti rozděleny ve dvou třídách ve věku 4-7 let.

Kuřátka Broučci Koťátka Včeličky
2 – 4roky 2 – 4roky 4 – 7let 4 – 7let

Adaptační proces:

 • Rodiče mají možnost s novými dětmi po domluvě navštívit MŠ v době letních prázdnin, a to i na školní zahradě
 • Zpočátku se děti postupně seznámí s režimem MŠ, s pravidly a režimem třídy
 • Učitelky respektují individualitu každého dítěte!
 • Učitelky potupně vybudují kamarádské vztahy mezi dětmi i mezi dospělými
 • Učitelky umožní dětem, aby si mohly vzít sebou do MŠ menší oblíbenou hračku: „plyšáka“ nebo polštářek na spaní
 • Učitelky každý den informují rodiče o jejich dětech, poradí rodičům možnosti adaptace
 • Učitelky zapojují do her a činností všechny děti
 • Učitelky kamarádským přístupem seznamují děti s průběhem celého dne v MŠ